Thông tin hợp pháp

Trang web này có thể chứa các thông báo độc quyền và thông tin bản quyền khác, các điều khoản trong đó phải được tuân thủ và tuân theo.

Thông tin hợp pháp

Trang web này có thể chứa các thông báo độc quyền và thông tin bản quyền khác, các điều khoản trong đó phải được tuân thủ và tuân theo. Thông tin pháp lý trên trang web này có thể không chính xác về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Thông tin có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo. ZeoliteMin cũng có thể cải tiến và / hoặc thay đổi các sản phẩm và / hoặc các chương trình được mô tả trong thông tin này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. không muốn nhận thông tin bí mật hoặc độc quyền từ bạn thông qua trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin pháp lý hoặc tài liệu nào được gửi đến Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. sẽ được coi là KHÔNG được bảo mật. Bằng cách gửi Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, bạn cấp cho Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. giấy phép không hạn chế, không thể thu hồi để sử dụng, tái sản xuất, hiển thị, thực hiện, sửa đổi, truyền và phân phối các tài liệu hoặc thông tin đó và bạn cũng đồng ý rằng Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào mà bạn gửi cho chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào.
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tiết lộ tên của bạn hoặc công khai việc bạn đã gửi tài liệu hoặc thông tin khác cho chúng tôi trừ khi:

(a) Chúng tôi xin phép bạn sử dụng tên của bạn; hoặc

(b) Trước tiên, chúng tôi thông báo cho bạn rằng các tài liệu hoặc thông tin khác mà bạn gửi đến một phần cụ thể của trang web này sẽ được xuất bản hoặc được sử dụng với tên của bạn trên đó; hoặc

(c) Chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. thực hành quyền riêng tư trên Web. Thông tin Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. xuất bản trên Worldwide Web có thể chứa tham chiếu hoặc tham chiếu chéo đến Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. các sản phẩm, chương trình và dịch vụ không được công bố hoặc không có sẵn ở quốc gia của bạn. Các tham chiếu như vậy không ngụ ý rằng Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. dự định công bố các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ như vậy ở quốc gia của bạn. Tham khảo ý kiến của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Xiamen Zeolitemin tại địa phương của bạn. liên hệ kinh doanh để biết thông tin về các sản phẩm, chương trình và dịch vụ có thể có sẵn cho bạn. Các nghĩa vụ của ZeoliteMin đối với các sản phẩm và dịch vụ của mình chỉ được điều chỉnh bởi các thỏa thuận mà chúng được cung cấp. Nếu bạn nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ từ Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. ngoài trang web này được cung cấp mà không có thỏa thuận, sản phẩm hoặc dịch vụ đó được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG” mà không có bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, và việc bạn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đó là rủi ro của riêng bạn.

Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. không tuyên bố bất kỳ điều gì về bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập thông qua trang web này. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, ngay cả một trang web có thể chứa Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. -logo, vui lòng hiểu rằng nó độc lập với Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. và Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. không có quyền kiểm soát nội dung trên trang web đó.

Ngoài ra, một liên kết đến Công ty TNHH Công nghệ sinh học Zeolitemin không thuộc Hạ Môn. trang web không có nghĩa là Xiamen Zeolitemin Biotech Co., Ltd. xác nhận hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc việc sử dụng trang web đó.

Bạn tùy thuộc vào các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng bất cứ thứ gì bạn chọn để sử dụng đều không có các mục như vi rút, sâu, trojan và các mục khác có tính chất phá hoại.

TRONG MỌI SỰ KIỆN ORGANIK KIMYA SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT KỲ BÊN BÊN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ SỐ, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ KHÁC ĐỐI VỚI BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC TRÊN BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT HYPER KHÁC, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, MỌI LỢI NHUẬN MẤT, TƯƠNG TÁC KINH DOANH, MẤT CHƯƠNG TRÌNH HOẶC DỮ LIỆU KHÁC TRÊN HỆ THỐNG XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ NẾU CHÚNG TÔI ĐƯỢC TƯ VẤN RÕ RÀNG VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÓ.